Daftar Nama Alumni Perang Badar (Ahlul Badr)

Daftar Nama Alumni Perang Badar

Nabi Muhammad saw berdo’a meminta kemenangan diperang Badr, dimana 313 pasukan muslim melawan 1000 kafir quraish. Berikut Daftar Nama Alumni Perang Badar ;

 1. Nabi Muhammad Rosululloh Saw.
 2. Abu Bakar ash Shiddiq Ra.
 3. ‘Umar bin Khattab Ra.
 4. ‘Utsman bin ‘Affan Ra.
 5. ‘Ali bin Abi Thalib Ra.
 6. Thalhah bin ‘Ubaidillah Ra.
 7. Bilal bin Rabbah Ra.
 8. Hamzah bin ‘Abdul Muththolib Ra.
 9. ‘Abdulloh bin Jahsyi Ra.
 10. Zubair bin Awwam Ra.
 11. Mus’ab bin ‘Umair bin Hasyim Ra.
 12. ‘Abdurrohman bin ‘Auf Ra.
 13. ‘Abdulloh bin Mas’ud Ra.
 14. Sa’ad bin Abi Waqqos Ra.
 15. Abu Kabsyah al-Faris Ra.
 16. Anasah al-Habsyi Ra.
 17. Zaid bin Harithah al-Kalbi Ra.
 18. Marthad bin Abi Marthad al-Ghanawi Ra.
 19. Abu Marthad al-Ghanawi Ra.
 20. Husain bin Harits bin ‘Abdul Muththolib Ra.
 21. ‘Ubaidah bin Harits bin ‘Abdul Muththolib Ra.
 22. Tufail bin Harits bin ‘Abdul Muththolib Ra.
 23. Mistah bin Usasah bin ‘Ubbad bin ‘Abdul Muththolib Ra.
 24. Abu Hudzaifah bin ‘Utbah bin Robi’ah Ra.
 25. Subaih (mantan budak Abi ‘Asi bin Umaiyyah) Ra.
 26. Salim (mantan budak Abu Hudzaifah) Ra.
 27. Sinan bin Muhsin Ra.
 28. ‘Ukasyah bin Muhsin Ra.
 29. Sinan bin Abi Sinan Ra.
 30. Abu Sinan bin Muhsin Ra.
 31. Syuja’ bin Wahab Ra.
 32. ‘Utbah bin Wahab Ra.
 33. Yazid bin Ruqais Ra.
 34. Muhriz bin Nadhlah Ra.
 35. Robi’ah bin Aksam Ra.
 36. Thoqfu bin Amir Ra.
 37. Malik bin Amir Ra.
 38. Mudlij bin Amir Ra.
 39. Abu Makhsyi Suwaid bin Makhsyi al-To’i Ra.
 40. ‘Utbah bin Ghazwan Ra.
 41. Khabbab (mantan budak ‘Utbah bin Ghazwan) Ra.
 42. Hathib bin Abi Balta’ah al-Lakhmi Ra.
 43. Sa’ad al-Kalbi (mantan budak Hathib) Ra.
 44. Suwaibit bin Sa’ad bin Harmalah Ra.
 45. Umair bin Abi Waqqas Ra.
 46. Al-Miqdad bin ‘Amru Ra.
 47. Mas’ud bin Robi’ah Ra.
 48. Zus Syimalain ‘Amru bin ‘Amru Ra.
 49. Khabbab bin al-Arat al-Tamimi Ra.
 50. Amir bin Fuhairah Ra.
 51. Suhaib bin Sinan Ra.
 52. Abu Salamah bin ‘Abdul Asad Ra.
 53. Syammas bin Uthman Ra. / Hadhrat Syammas bin Utsman
 54. Al-Arqam bin Abi al-Arqam Ra.
 55. Ammar bin Yasir Ra.
 56. Mu’attib bin ‘Auf al-Khuza’i Ra.
 57. Zaid bin Khoththob Ra.
 58. Amru bin Suraqah Ra.
 59. ‘Abdullah bin Suraqah Ra.
 60. Sa’id bin Zaid bin Amru Ra.
 61. Mihja bin Akk (mantan budak ‘Umar bin Khoththob) Ra.
 62. Waqid bin ‘Abdullah al-Tamimi Ra.
 63. Khauli bin Abi Khauli al-Ijli Ra.
 64. Malik bin Abi Khauli al-Ijli Ra.
 65. Amir bin Rabi’ah Ra.
 66. Amir bin al-Bukair Ra.
 67. ‘Aqil bin al-Bukair Ra.
 68. Khalid bin al-Bukair Ra.
 69. Iyas bin al-Bukair Ra.
 70. Utsman bin Maz’un Ra.
 71. Qudamah bin Maz’un Ra.
 72. ‘Abdullah bin Maz’un Ra.
 73. Al-Saib bin Uthman bin Maz’un Ra.
 74. Ma’mar bin al-Harits Ra.
 75. Khunais bin Huzafah Ra.
 76. Abu Sabrah bin Abi Ruhm Ra.
 77. ‘Abdullah bin Makhramah Ra.
 78. ‘Abdullah bin Suhail bin Amru Ra.
 79. Wahab bin Sa’ad bin Abi Sarah Ra.
 80. Hatib bin Amru Ra.
 81. ‘Umair bin Auf Ra.
 82. Sa’ad bin Khaulah Ra.
 83. Abu Ubaidah Amir al-Jarah Ra.
 84. Amru bin al-Harits Ra.
 85. Suhail bin Wahab bin Rabi’ah Ra.
 86. Safwan bin Wahab Ra.
 87. Amru bin Abi Sarah bin Rabi’ah Ra.
 88. Sa’ad bin Muaz Ra.
 89. Amru bin Muaz Ra.
 90. Al-Harits bin Aus Ra.
 91. Al-Harits bin Anas Ra.
 92. Sa’ad bin Zaid bin Malik Ra.
 93. Salamah bin Salamah bin Waqsyi Ra.
 94. ‘Ubbad bin Waqsyi Ra.
 95. Salamah bin Tsabit bin Waqsyi Ra.
 96. Rafi’ bin Yazid bin Kurz Ra.
 97. Al-Harits bin Khazamah bin ‘Adi Ra.
 98. Muhammad bin Maslamah al-Khazraj Ra.
 99. Salamah bin Aslam bin Harisy Ra.
 100. Abul Haitham bin al-Tayyihan Ra.
 101. ‘Ubaid bin Tayyihan Ra.
 102. ‘Abdullah bin Sahl Ra.
 103. Qatadah bin Nu’man bin Zaid Ra.
 104. ‘Ubaid bin Aus Ra.
 105. Nasr bin al-Harits bin ‘Abd Ra.
 106. Mu’attib bin ‘Ubaid Ra.
 107. ‘Abdullah bin Thoriq al-Ba’lawi Ra.
 108. Mas’ud bin Sa’ad Ra.
 109. Abu Absi Jabr bin Amru Ra.
 110. Abu Burdah Hani’ bin Niyyar al-Ba’lawi Ra.
 111. Asim bin Tsabit bin Abi al-Aqlah Ra.
 112. Mu’attib bin Qusyair bin Mulail Ra.
 113. Abu Mulail bin al-Az’ar bin Zaid Ra.
 114. ‘Umair bin Mab’ad bin al-Az’ar Ra.
 115. Sahl bin Hunaif bin Wahib Ra.
 116. Abu Lubabah Basyir bin Abdul Munzir Ra.
 117. Mubasyir bin Abdul Munzir Ra.
 118. Rifa’ah bin Abdul Munzir Ra.
 119. Sa’ad bin ‘Ubaid bin al-Nu’man Ra.
 120. ‘Uwaim bin Sa’dah bin ‘Aisy Ra.
 121. Rafi’ bin Anjadah Ra.
 122. ‘Ubaidah bin Abi ‘Ubaid Ra.
 123. Tsa’labah bin Hatib Ra.
 124. Unais bin Qatadah bin Rabi’ah Ra.
 125. Ma’ni bin Adi al-Ba’lawi Ra.
 126. Tsabit bin Akhram al-Ba’lawi Ra.
 127. Zaid bin Aslam bin Tsa’labah al-Ba’lawi Ra.
 128. Rib’ie bin Rafi’ al-Ba’lawi Ra.
 129. Asim bin Adi al-Ba’lawi Ra.
 130. Jubr bin ‘Atik Ra.
 131. Malik bin Numailah al-Muzani Ra.
 132. Al-Nu’man bin ‘Asr al-Ba’lawi Ra.
 133. ‘Abdullah bin Jubair Ra.
 134. Asim bin Qais bin Tsabit Ra.
 135. Abu Dhayyah bin Tsabit bin al-Nu’man Ra.
 136. Abu Hayyah bin Tsabit bin al-Nu’man Ra.
 137. Salim bin Amir bin Tsabit Ra.
 138. Al-Harits bin al-Nu’man bin Umayyah Ra.
 139. Khawwat bin Jubair bin al-Nu’man Ra.
 140. Al-Munzir bin Muhammad bin ‘Uqbah Ra.
 141. Abu ‘Uqail bin Abdullah bin Tsa’labah Ra.
 142. Sa’ad bin Khaithamah Ra.
 143. Munzir bin Qudamah bin Arfajah Ra.
 144. Tamim (maula Sa’ad bin Khaithamah) Ra.
 145. Al-Harith bin Arfajah Ra.
 146. Kharijah bin Zaid bin Abi Zuhair Ra.
 147. Sa’ad bin al-Rabi’ bin Amru Ra.
 148. ‘Abdullah bin Rawahah Ra.
 149. Khallad bin Suwaid bin Tsa’labah Ra.
 150. Basyir bin Sa’ad bin Tsa’labah Ra.
 151. Sima’ bin Sa’ad bin Tsa’labah Ra.
 152. Subai bin Qais bin ‘Isyah Ra.
 153. ‘Ubbad bin Qais bin ‘Isyah Ra.
 154. ‘Abdullah bin Abbas Ra.
 155. Yazid bin al-Harits bin Qais Ra.
 156. Khubaib bin Isaf bin ‘Atabah Ra.
 157. ‘Abdullah bin Zaid bin Tsa’labah Ra.
 158. Huraith bin Zaid bin Tsa’labah Ra.
 159. Sufyan bin Bisyr bin Amru Ra.
 160. Tamim bin Ya’ar bin Qais Ra.
 161. ‘Abdullah bin ‘Umair Ra.
 162. Zaid bin al-Marini bin Qais Ra.
 163. ‘Abdullah bin ‘Urfutah Ra.
 164. ‘Abdullah bin Rabi’ bin Qais Ra.
 165. ‘Abdullah bin ‘Abdullah bin Ubai Ra.
 166. Aus bin Khauli bin ‘Abdullah Ra.
 167. Zaid bin Wadi’ah bin Amru Ra.
 168. ‘Uqbah bin Wahab bin Kaladah Ra.
 169. Rifa’ah bin Amru bin Amru bin Zaid Ra.
 170. Amir bin Salamah Ra.
 171. Abu Khamishah Ma’bad bin Ubbad Ra.
 172. Amir bin al-Bukair Ra.
 173. Naufal bin ‘Abdullah bin Nadhlah Ra.
 174. ‘Utban bin Malik bin Amru bin al-Ajlan Ra.
 175. ‘Ubadah bin al-Somit Ra.
 176. Aus bin al-Somit Ra.
 177. Al-Nu’man bin Malik bin Tsa’labah Ra.
 178. Tsabit bin Huzal bin Amru bin Qarbus Ra.
 179. Malik bin Dukhsyum bin Mirdhakhah Ra.
 180. Al-Rabi’ bin Iyas bin Amru bin Ghanam Ra.
 181. Waraqah bin Iyas bin Ghanam Ra.
 182. Amru bin Iyas Ra.
 183. Al-Mujazzar bin Ziyad bin Amru Ra.
 184. ‘Ubadah bin al-Khasykhasy Ra.
 185. Nahhab bin Tsa’labah bin Khazamah Ra.
 186. ‘Abdullah bin Tsa’labah bin Khazamah Ra.
 187. Utbah bin Rabi’ah bin Khalid Ra.
 188. Abu Dujanah Sima’ bin Kharasyah Ra.
 189. Al-Munzir bin Amru bin Khunais Ra.
 190. Abu Usaid bin Malik bin Rabi’ah Ra.
 191. Malik bin Mas’ud bin al-Badan Ra.
 192. Abu Rabbihi bin Haqqi bin Aus Ra.
 193. Ka’ab bin Humar al-Juhani Ra.
 194. Dhamrah bin Amru Ra.
 195. Ziyad bin Amru Ra.
 196. Basbas bin Amru Ra.
 197. ‘Abdullah bin Amir al-Ba’lawi Ra.
 198. Khirasy bin al-Shimmah bin Amru Ra.
 199. Al-Hubab bin al-Munzir bin al-Jamuh Ra.
 200. Umair bin al-Humam bin al-Jamuh Ra.
 201. Tamim (mantan budak Khirasy bin al-Shimmah) Ra.
 202. ‘Abdullah bin Amru bin Haram Ra.
 203. Mu’adz bin Amru bin al-Jamuh Ra.
 204. Mu’awwiz bin Amru bin al-Jamuh Ra.
 205. Khallad bin Amru bin al-Jamuh Ra.
 206. ‘Uqbah bin Amir bin Nabi bin Zaid Ra.
 207. Hubaib bin Aswad Ra.
 208. Tsabit bin al-Jiz’i Ra.
 209. ‘Umair bin al-Harits bin Labdah Ra.
 210. Basyir bin al-Barra’ bin Ma’mur Ra.
 211. Al-Tufail bin al-Nu’man bin Khansa’ Ra.
 212. Sinan bin Saifi bin Sakhr bin Khansa’ Ra.
 213. ‘Abdullah bin al-Jaddi bin Qais Ra.
 214. Atabah bin ‘Abdullah bin Sakhr Ra.
 215. Jabbar bin Umaiyah bin Sakhr Ra.
 216. Kharijah bin Humayyir al-Asyja’i Ra.
 217. ‘Abdullah bin Humayyir al-Asyja’i Ra.
 218. Yazid bin al-Munzir bin Sahr Ra.
 219. Ma’qil bin al-Munzir bin Sahr Ra.
 220. ‘Abdullah bin al-Nu’man bin Baldumah Ra.
 221. Al-Dhahlak bin Haritsah bin Zaid Ra.
 222. Sawad bin Razni bin Zaid Ra.
 223. Ma’bad bin Qais bin Sakhr bin Haram Ra.
 224. ‘Abdullah bin Qais bin Sakhr bin Haram Ra.
 225. ‘Abdullah bin ‘Abdi Manaf Ra.
 226. Jabir bin ‘Abdullah bin Riab Ra.
 227. Khulaidah bin Qais bin al-Nu’man Ra.
 228. An-Nu’man bin Yasar Ra.
 229. Abu al-Munzir Yazid bin Amir Ra.
 230. Qutbah bin Amir bin Hadidah Ra.
 231. Sulaim bin Amru bin Hadidah Ra.
 232. Antarah (maula Qutbah bin Amir) Ra.
 233. Abbas bin Amir bin Adi Ra.
 234. Abul Yasar Ka’ab bin Amru bin Abbad Ra.
 235. Sahl bin Qais bin Abi Ka’ab bin al-Qais Ra.
 236. Amru bin Talqi bin Zaid bin Umaiyah Ra.
 237. Mu’adz bin Jabal bin Amru bin Aus Ra.
 238. Qais bin Mihshan bin Khalid Ra.
 239. Abu Khalid al-Harits bin Qais bin Khalid Ra.
 240. Jubair bin Iyas bin Khalid Ra.
 241. bu Ubadah Sa’ad bin Utsman Ra.
 242. ‘Uqbah bin Utsman bin Khaladah Ra.
 243. Ubadah bin Qais bin Amir bin Khalid Ra.
 244. As’ad bin Yazid bin al-Fakih Ra.
 245. Al-Fakih bin Bisyr Ra.
 246. Zakwan bin Abdu Qais bin Khaladah Ra.
 247. Mu’adz bin Ma’ish bin Qais bin Khaladah Ra.
 248. Aiz bin Ma’ish bin Qais bin Khaladah Ra.
 249. Mas’ud bin Qais bin Khaladah Ra.
 250. Rifa’ah bin Rafi’ bin al-Ajalan Ra.
 251. Khallad bin Rafi’ bin al-Ajalan Ra.
 252. Ubaid bin Yazid bin Amir bin al-Ajalan Ra.
 253. Ziyad bin Lubaid bin Tha’labah Ra.
 254. Khalid bin Qais bin al-Ajalan Ra.
 255. Rujailah bin Tha’labah bin Khalid Ra.
 256. Atiyyah bin Nuwairah bin Amir Ra.
 257. Khalifah bin Adi bin Amru Ra.
 258. Rafi’ bin al-Mu’alla bin Luzan Ra.
 259. bu Ayyub bin Khalid al-Anshori Ra.
 260. Tsabit bin Khalid bin al-Nu’man Ra.
 261. ‘Umarah bin Hazmi bin Zaid Ra.
 262. Suraqah bin Ka’ab bin ‘Abdul Uzza Ra.
 263. Suhail bin Rafi’ bin Abi Amru Ra.
 264. Adi bin Abi al-Zaghba’ al-Juhani Ra.
 265. Mas’ud bin Aus bin Zaid Ra.
 266. Abu Khuzaimah bin Aus bin Zaid Ra.
 267. Rafi’ bin al-Harits bin Sawad bin Zaid Ra.
 268. Auf bin al-Harits bin Rifa’ah Ra.
 269. Mu’awwaz bin al-Harits bin Rifa’ah Ra.
 270. Muaz bin al-Harits bin Rifa’ah Ra.
 271. An-Nu’man bin Amru bin Rifa’ah Ra.
 272. ‘Abdullah bin Qais bin Khalid Ra.
 273. Wadi’ah bin Amru al-Juhani Ra.
 274. Ishmah al-Asyja’i Ra.
 275. Tsabit bin Amru bin Zaid bin Adi Ra.
 276. Sahl bin ‘Atik bin al-Nu’man Ra.
 277. Tsa’labah bin Amru bin Mihshan Ra.
 278. Al-Harits bin al-Shimmah bin Amru Ra.
 279. Ubai bin Ka’ab bin Qais Ra.
 280. Anas bin Muaz bin Anas bin Qais Ra.
 281. Aus bin Tsabit bin al-Munzir bin Haram Ra.
 282. Abu Syeikh bin Ubai bin Tsabit Ra.
 283. Abu Tolhah bin Zaid bin Sahl Ra.
 284. Abu Syeikh Ubai bin Tsabit Ra.
 285. Haritsah bin Suraqah bin al-Harits Ra.
 286. Amru bin Tsa’labah bin Wahb bin Adi Ra.
 287. Salit bin Qais bin Amru bin ‘Atik Ra.
 288. Abu Salit bin Usairah bin Amru Ra.
 289. Tsabit bin Khansa’ bin Amru bin Malik Ra.
 290. Amir bin Umaiyyah bin Zaid Ra.
 291. Muhriz bin Amir bin Malik Ra.
 292. Sawad bin Ghaziyyah Ra.
 293. Abu Zaid Qais bin Sakan Ra.
 294. Abul A’war bin al-Harits bin Zalim Ra.
 295. Sulaim bin Milhan Ra.
 296. Haram bin Milhan Ra.
 297. Qais bin Abi Sha’sha’ah Ra.
 298. ‘Abdullah bin Ka’ab bin Amru Ra.
 299. ‘Ishmah al-Asadi Ra.
 300. Abu Daud Umair bin Amir bin Malik Ra.
 301. Suraqah bin Amru bin ‘Atiyyah Ra.
 302. Qais bin Mukhallad bin Tsa’labah Ra.
 303. Al-Nu’man bin Abdi Amru bin Mas’ud Ra.
 304. Al-Dhahhak bin Abdi Amru Ra.
 305. Sulaim bin al-Harits bin Tsa’labah Ra.
 306. Jabir bin Khalid bin Mas’ud Ra.
 307. Sa’ad bin Suhail bin ‘Abdul Asyhal Ra.
 308. Ka’ab bin Zaid bin Qais Ra.
 309. Bujir bin Abi Bujir al-Abbasi Ra.
 310. ‘Itban bin Malik bin Amru al-Ajalan Ra.
 311. ‘Ismah bin al-Hushain bin Wabarah Ra.
 312. Hilal bin al-Mu’alla al-Khazraj Ra.
 313. Shalih bin Syuqrat Ra. (pembantu Nabi s.a.w.)

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *