Contoh Khutbah Jum’at Bahasa Inggris

Jummah Supplications Version: Arabic transliteration with English translation (Supplication at the beginning of the first khutbah) Innal-hamda lillaah, nahmaduhu wa nasta’eenuhu wa nastaghfiruh, wa na’oodhu billaahi min shuroori anfusinaa wa min sayyi-aati a’maalinaa, man yahdihi-llaahu fa laa mudilla lah, wa...